1

GDPR - Algemene verordening gegevensbescherming. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky Algemene verordening gegevensbescherming, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016 / 679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95 / 46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních DAT občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.

Onderwerp en doelstellingen - Stel regels op voor de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens en regels over het verkeer van persoonsgegevens. De verordening beschermt de fundamentele rechten en vrijheden van personen met een focus op de bescherming van persoonsgegevens. Het vrije verkeer van persoonsgegevens in de Europese Unie is noch beperkt noch verboden om redenen van bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Materiële reikwijdte - De verordening is van toepassing op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en op de niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in het register of om in het register te worden opgenomen. De verordening is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door:

  • bij de uitvoering van activiteiten die niet binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen;
  • Lidstaten bij de uitvoering van activiteiten die onder titel V van hoofdstuk 2 van het EU-Verdrag vallen;
  • een natuurlijke persoon tijdens uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke activiteiten;
  • bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, opsporing, opsporing of vervolging van strafbare feiten of de uitvoering van strafrechtelijke sancties, inclusief bescherming tegen en preventie van bedreigingen van de openbare veiligheid.
    De verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie wordt onder meer geregeld door Verordening (EG) nr. 45 / 2001. Verordening (EG) nr. 45 / 2001 en andere rechtshandelingen van de Unie met betrekking tot die verwerking van persoonsgegevens zijn in overeenstemming met de beginselen en regels van deze verordening krachtens artikel 98. De verordening doet geen afbreuk aan de toepassing van de 2000 / 31 / EG-richtlijn.

Persoonlijke informatie - De verordening verduidelijkt en verbreedt de reikwijdte en definitie van persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld niet gegevens over een juridische entiteit (over haar werknemers al), gegevens over de overledene, het zijn geen gegevens die een bepaalde persoon niet identificeren (bijv. Een gewone voor- en achternaam) en persoonlijke gegevens omvatten geen geanonimiseerde gegevens, dwz degene die oorspronkelijk de identificatie van een persoon identificeerde, maar een dergelijke identificator is van hen verwijderd. Daarentegen omvat de richtlijn ook dynamische IP-adressen of andere virtuele identificatiemiddelen onder persoonsgegevens.

verplichting - De verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Van inhoud - De verordening definieert de beginselen van de verwerking van persoonsgegevens en de rechtmatigheid van hun verwerking. Het regelt ook de voorwaarden voor het uiten van toestemming voor de verwerking van gegevens en het verstrekken van informatie en toegang tot persoonlijke gegevens.

Geselecteerde rechten van betrokkene - Onder meer heeft de betrokkene de volgende rechten:

  • voor reparatie
  • het wissen (het recht om te worden vergeten)
  • om de verwerking te beperken

GDPR in de Tsjechische Republiek - Volgens de Kamer van Koophandel was de bereidheid van ondernemers voor GDPR aan het eind van 2017 niet hoog en sommigen waren niet zeker van de nieuwe verplichtingen inzake gegevensbescherming. De introductie van GDPR zou voor handelaars niet meer dan een maand mogen duren.

Voor scholen betekent het introduceren van GDPR een goede consensus omdat, als sommige ouders hun toestemming niet geven, ze de presentatie van de school zullen beperken, het zal black-out moeten gebruiken en sommige klassen zullen helemaal niet worden gepresenteerd. Ouderlijke toestemming kan nodig zijn, bijvoorbeeld in situaties waarin een kind een wiskundige wedstrijd wint en toestemming krijgt om foto's te maken, de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger met de publicatie van de resultaten van de wedstrijd en de foto's van de winnaar. De bescherming van persoonsgegevens op scholen gaat niet alleen over de namen van kinderen, maar ook over de namen van hun ouders. Het risico bestaat dat schoolleiders altijd bang zijn om iets verkeerd te doen.

Het wetsontwerp over de verwerking van persoonsgegevens, dat is goedgekeurd door de overheid, stelt ons in staat om toestemming te verlenen voor de verwerking van gegevens zonder toestemming van de ouders aan kinderen uit 15-jaren. Het oorspronkelijke model telde 13 al jaren, maar werd verhoogd op initiatief van het Bureau voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben al jaren de 16-vlucht geëist.

Bescherming van persoonsgegevens in ziekenhuizen, scholen en gemeenten moet worden begeleid door een speciale gezant. Eind september was 2017 voor gemeenten, kantoren en bedrijven niet duidelijk hoe de taak van de commissaris er uit zou zien als ze genoeg te besteden hadden en hoe ze hun geld zouden nemen.

Een voorzichtige schatting van de kosten van operationele agenten is 600 miljoen kronen, extra kosten zullen worden besteed aan inputanalyses, nieuwe computers voor trustees en software. Omdat er een tekort is aan gekwalificeerde professionals, is het mogelijk om te profiteren van het feit dat een specialist voor meer stadhuizen kan werken, maar het is mogelijk dat grotere gemeenten niet genoeg hebben en meer nodig hebben. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aanbevolen dat één commissaris voor minstens tien gemeenten werkt.

delen
Gevraagde vraag